×

Categories

Wij zijn trots op onze cultuur, de Friese Mienskip

De stichting heeft ten doel: het geven van toekomst aan ‘de Friese Mienskip’ en ervoor te zorgen dat deze van generatie op generatie wordt doorgegeven en eigen gemaakt.

"De stichting heeft ten doel: het geven van toekomst aan ‘de Friese Mienskip’ en ervoor te zorgen dat deze van generatie op generatie wordt doorgegeven en eigen gemaakt."

Fries Erfgoed

Over de Stichting

De stichting draagt de naam: Stichting De Friese Mienskip. Zij heeft haar zetel te: Heerenveen.

De stichting heeft ten doel: het geven van toekomst aan ‘de Friese Mienskip’ en ervoor te zorgen dat deze van generatie op generatie wordt doorgegeven en eigen gemaakt.

Haar streven is mede gericht op het bevorderen, vastleggen en verbreiden van de onderlinge verbondenheid die wordt ingezet om een gemeenschap te beschermen en voorts al hetgeen met voorgaande rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het creëren van een platform ter bevordering van De Friese Mienskip en onderlinge verbondenheid van een gemeenschap; - het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van het voormelde doel; bemoeiingen bij- en samenwerking met de overheid en alle daartoe in aanmerking komende instellingen en particulieren; - het geven van voorlichting, adviezen en het bedrijven van activiteiten op het terrein van public relations;

Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur.

TOP